Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je nákup a prodej knihy „Jako pták ses narodila – Můj velký indický příběh“ a ostatních služeb - workshopů (dále jen „předmět koupě“), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.taite.cz/ vyplněním a odesláním objednávky.
  1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Mgr. Tereza Ghose

Lomená 349, 747 66, Dolní Lhota

IČ: 04353609

Telefon: +420 777 066 309

E-mail: tereza.ghose@gmail.com

  1. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.
  1. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

  1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.taite.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.taite.cz/.

2. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

  1. Kupní cena: Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.taite.cz/ najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží nebo nákup služeb.

IV. Způsob a forma platby

  1. Způsob platby: Platba je možná standardním bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Mgr. Terezy Ghose:

Účet je vedený u FIO banky - č. účtu: 2000864078/ 2010

2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově. Platba na splátky není možná.

V. Reklamační řád, odstoupení od smlouvy

  1. Zákonná lhůta: Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4. Průběh a vyřízení reklamace, důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil nakupující pro provedení počáteční transakce, pokud nakupující výslovně neurčil jinak. Nakupujícímu tímto v žádném případě nevzniknou další náklady.

5. Vzorový formulář pro reklamaci a odstoupení od smlouvy (nakupující vyplní tento formulář a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy):

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy

b) Adresát (zde nakupující vloží jméno a příjmení, adresu a emailovou adresu):

c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto předmětu koupě (*)

d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

e) Jméno a příjmení nakupujícího

f) Adresa nakupujícího

g) Podpis nakupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

h) Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

6. Jak ohlásit reklamaci, odstoupení: Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu tereza.ghose@gmail.com, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách v části I. odst. 2, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Pokud kupující provede ohlášení pouze písemnou formou na adresu prodávajícího, musí o odeslání tohoto ohlášení současně informovat prodávajícího také e-mailem na tereza.ghose@gmail.com.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení s odstoupením od smlouvy.

7. Adresa pro reklamaci předmětu koupě je: tereza.ghose@gmail.com nebo adresa prodávajícího uvedená v části I. odst. 2 těchto Obchodních podmínek.

8. Kdy není možné reklamaci uplatnit: Zakoupený předmět koupě není možné reklamovat po uplynutí lhůty pro odstoupení od této smlouvy.

VI. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

  1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

3. Na požádání kupujícího mu prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o něm zaznamenané. Pokud by navzdory snahám prodávajícího o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je prodávající opraví.

4. Možnost odhlášení: Prodávající chce údaje kupujícího použít k tomu, aby ho mohl informovat o produktech a službách prodávajícího, případně zjistit názor kupujícího na tyto produkty a služby. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by kupující s nimi nesouhlasil, může to kdykoliv oznámit prodávajícímu, který údaje kupujícího podle oznámení zablokuje.

5. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.taite.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Pokud jste spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a prodávajícím spotřebitelský spor týkající se předmětu koupě a tento spor se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz). Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem spotřebitelského sporu.

3. Jako spotřebitel máte také možnost řešit spotřebitelský spor on-line prostřednictvím platformy, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

5. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

6. Účinnost: Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopdadu 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.taite.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.taite.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.